ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธิการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผุ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 

ข้อบังคับ 

ข้อบังคับสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565