ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

21 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและยกระดับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

​บัดนี้คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดของศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มีจำนวน 12 ราย (ดังรูป)

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวได้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ (อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ช่วงเช้า ห้อง 25-608 และช่วงบ่าย ห้อง 209602