ประกาศรับสมัคร (ด่วน)

10 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร (ด่วน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและยกระดับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างมืออาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
 
คุณสมบัติทั่วไป
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ณ วันที่ประกาศรับสมัคร
- หากเป็นเพศขาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสำนักงาน Microsoft Office, Photoshop,Canva หรือโปรแกรมตัดต่อภาพ/วีดิโออื่นๆ ในระดับดี
- มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี สามารถป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้
- รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์แก่ราชการได้
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามเวลาที่กำหนดได้
รับสมัครสอบ (สมัครด้วยตนเอง)
ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 10 อาคาร 20
ห้องศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่เฟสบุ๊คและเว็บไซต์
“ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มรย”
...
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 10 อาคาร 20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) 133 ถนนเทศบาล 3 สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299638 ต่อ 16700 www.coapp.yru.ac.th