Tea Talk “จิบน้ำชา...นำเข้าสู่ผลงานวิชาการ” ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

         

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ชื่อกิจกรรม Tea Talk “จิบน้ำชา...นำเข้าสู่ ผลงานวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 (เซียน ตาน ฮวา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และชวนคุย Tea Talk : แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ร่วมพบปะและ Tea Talk: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างมืออาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชี้แจงโครงการฯ กิจกรรมภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2567 

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์อย่างล้นหลาม ทางศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และมาตรฐานอาจารย์ที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป