ให้บริการวิชาการ

1 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

บรรยากาศสำนักงานใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่   ผศ.ดร.ยุทธนา  กาเด็ม ได้ให้บริการบุคลากรสายวิชาการกับอาจารย์ ดร.เมธิยา  หมวดฉิม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุธิมา  ปรีเปรม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้ารับการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานวิชาการ เพื่อเตรียมส่งผลงานวิชาการเข้าสู่ระบบในเร็ววันนี้