กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติ (เข้าค่ายโค้ชชิ่ง) การทำผลงานวิชาการตามแผน

10 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ งบประมาณ 2566

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1d0hGFCX9iEywhrO2XjQcsTJVAH44_pTb?usp=share_link