อบรมเชิงปฏิบัติ (เข้าค่ายโค้ชชิ่ง) การทำผลงานวิชาการตามแผน

4 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (เข้าค่ายโค้ชชิ่ง) การทำผลงานวิชาการตามแผน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และกล่าวต้อนรับวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผลงานวิชาการที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงโค้ชชิ่งการทำผลงานวิชาการ ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน ณ โรงแรม W3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา