กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการทำผลงายวิชาการตามคำแนะนำ รายงานตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานที่มีอยู่เดิม กำหนดแผนการทำงาน และเลือกประเภทผลงานที่จะใช้เป็นผลงานวิชาการ

22 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ งบประมาณ 2566