ประชุมปฏิบัติการทำผลงายวิชาการตามคำแนะนำ รายงานตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานที่มีอยู่เดิม กำหนดแผนการทำงาน และเลือกประเภทผลงานที่จะใช้เป็นผลงานวิชาการ

22 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมปฏิบัติการทำผลงายวิชาการตามคำแนะนำ รายงานตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานที่มีอยู่เดิม กำหนดแผนการทำงาน และเลือกประเภทผลงานที่จะใช้เป็นผลงานวิชาการ โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัย" ในการประชุมดังกล่าว