กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์

27 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ งบประมาณ 2566