ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์

27 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันที่ 26 ธ.ค. 2565 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 25 คน จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 13 คน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 4 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น ๖ อาคาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา