กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการทำผลงานวิชาการประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

           วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการได้จัดกิจกรรมการประชุมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการทำผลงานวิชาการประเภทการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในหัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ชัยชนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  วัตถุประสงค์การจัดกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงผลลัพธ์ของการทำผลงานไม่ถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

            ในการอบรมมีวิทยากร 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์  สมุห์เสนีโต อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง และอาจารย์ ดร.ชณิตา  เก้าเอี้ยน ในการให้ความรู้และอาจารย์ขวัญฤทัย  แซ่ลิ่มเป็นผู้ดำเนินรายการ รายละเอียดในการอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณที่นักวิจัยและผู้ทำผลงานวิชาการควรทราบ รูปแบบการคัดลอกผลงาน 6 รูปแบบ การคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ วิธีการเขียนอ้างอิงโดยไม่ให้เข้าข่ายการลอกเลียนแบบและการใช้ Soft Ware เพื่อตรวจสอบผลงานวิชาการก่อนส่งผลงานวิชาการ

 เอกสารประกอบการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1x9SAftlTS0U2TLvGsujzspds7ZkzUAwd