โครงการปีงบประมาณ 2565

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงการ​ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรียบร้อยแล้ว บุคลากรสายวิชาการ พบกับ“โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการ
อย่างมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565” และสายสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณ 2565”