ต้อนรับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต​ สาขาการสอนภาษามลายู

16 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการได้ต้อนรับอาจารย์หลายท่านและในวันนี้
ได้ต้อนรับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต​ สาขาการสอนภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดเตรียมงานวิจัยสามารถส่งเป็นผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทางศูนย์ฯภูมิใจในความตั้งใจของอาจารย์จริง ๆ ค่ะ