การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

29 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ในหัวข้อ“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่”
สาขาที่เปิดรับข้อความ มีดังนี้
1. การศึกษา
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เปิดรับลงทะเบียน ถึงภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้