ให้บริการวิชาการ

19 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

อาจารย์ พิเภก เมืองหลวง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือและขั้นตอนในการขอเลข ISBN พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือไปตามห้องสมุดต่าง ๆ สำหรับศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป