ประชุมปฏิบัติการการเขียนหนังสือ

25 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการทำหนังสือ ในกิจกรรมที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ติง เชียง ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา