การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

14 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น กับนางสาวสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา