รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

3 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท

คุณสมบัติ

          1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

          2. มีทักษะด้านการพิมพ์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงานได้ดี

          3. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ และงานประสานงานได้ดี

          4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

          ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ โทร. 0 7329 9638 ต่อ 16700

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          1. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา        จำนวน  1 ชุด

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน  1 ชุด

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  1 ชุด

          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                              จำนวน 2 รูป

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่กำกับไว้ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

          ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

          ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ทาง Facebook : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ และ website : http://coapp.yru.ac.th/

ดาวน์โหลดใบสมัคร

          ใบสมัคร