ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญา (Philosophy)

"วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นแหล่งส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานสอดคล้องกับงาน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับสมรถนะบุคลากรด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่

3. พัฒนา Road Map การพัฒนาบุคลากร

4. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต  เอกสารประกอบการสอน ตำรา คู่มือการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ตามหน้าที่ของบุคลากร