บุคลากร

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : urairatmrng@gmail.com


อาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม
(ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073229638 (16700)

อีเมล์ : kwanrutai.s@yru.ac.th


นางสาวศิริณา หลักทรัพย์
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-638 (16700)

อีเมล์ : sirina2509.koy@gmail.com


นางสาวอาอีซะห์ ตาหยงมัส
(เจ้าหน้าที่โครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073229638 (16700)

อีเมล์ : tayongmas.aisah@gmail.com