กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการความรู้ สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน

21 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการความรู้ สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา