อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์/ตำรา/หนังสือ/งานสร้างสรรค์

September 14, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่การทำตำราหรือหนังสือ (วิจัยชั้นเรียน วิจัยตามศาสตร์และตำรา หนังสือ งานสร้างสรรค์)

ในกิจกรรมที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม และ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา