ขอเรียนเชิญอาจารย์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง “ทางวิชาการ”

18 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง “ทางวิชาการ”

ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ (ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ถึงจะได้ไปร่วมกิจกรรมที่ 2)

ช่วงที่ 1 อบรมเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่วงที่ 2 อบรมเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2561

ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม (เกาะยอ) จ.สงขลา

รับจำนวน 20 คน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ต้องมีผลงานที่เสร็จแล้ว 2 เล่ม คือเอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม ตำรา 1 เล่ม โดยเสร็จแล้ว 50% ขึ้นไป

ผลงานที่เสร็จแล้ว (50%)  ต้องส่งให้ทางศูนย์ฯ ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561

สมัครได้ที่ ห้องศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือติดต่อได้ที่ 073-299-638 ต่อ 16700