กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

25 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการผลิตเอกสาร ประกอบการสอนและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูง ตามสมรรถนะสายอาชีพของตนเอง ให้สำเร็จอย่างถูกต้องและมีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น ๓ อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้