การประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

8 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

การประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้โอกาส ติดตามความก้าวหน้า  ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และรองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน เป็นวิทยากร