อบรม วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังรูปภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้โอกาส ติดตามความก้าวหน้า  ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน