ให้บริการวิชาการ

17 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2563” และคำจำกัดความ รูปแบบ การส่งผลงานและการเผยแพร่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านได้ส่งผลงานทางวิชาการทันตามกำหนดทุกท่านนะคะ