คำสั่งให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รุ่น 2 2560

23 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้โอกาส ติดตามความก้าวหน้า ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา