ให้บริการวิชาการ

18 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเและการวางแผนการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทางศูนย์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์สร้างผลงานต่อไปด้วยนะคะ