ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโค้ชชิ่งให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางานเพื่อปรับตำแหน่งงานจากระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

29 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโค้ชชิ่งให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางานเพื่อปรับตำแหน่งงานจากระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 30 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นโค้ช ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เสนอแนะแนวทางในการเขียนผลงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละท่านมีผลงานก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง อย่างน่าพอใจ ก่อนรวบรวมส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ในขั้นต่อไป
ขอขอบคุณทีมงานและบุคลากรทุกท่านค่ะ