โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

15 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการทำผลงานวิชาการ ปฏิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงผลงาน เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิชาการได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฏคม 2563 โค้ชชิ่งโดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ณ ห้อง 25-303 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี