การประชุมปฏิบัติการเขียน ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

26 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

จัดการประชุมปฏิบัติการเขียน ปรับปรุงผลงาน ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการเขียนผลงานวิชาการตามสมรรถนะสายอาชีพของตนเอง ได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา