ช่วงที่ 2 ของการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน

12 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงที่ 2 ของการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเน้นให้ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริงในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ร่วมเป็นวิทยากร อำนวยความสะดวกโดยนางสาวศิริณา หลักทรัพย์ และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำของศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ผลการดำเนินการประสบสำเร็จด้วยดี มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คน ซึ่งสามารถผลิตและปรับปรุง บทความวิชาการ บทความวิจัย ได้ตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย