อบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน

12 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงสร้างการทำผลงานวิชาการและแผนการทำงาน ซึ่งดำเนินงานโครงการโดยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง หัวหน้าโครงการ และทีมงาน คือนางสาวศิริณา หลักทรัพย์ และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงศ์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ ที่สำคัญได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณในการเป็นวิทยากร
ซึ่งมีคณาจารย์ จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 96 คน บรรยากาศการอบรมดำเนินไปอย่างเป็นกันเอง ได้ทั้งสาระที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน และมีความสุข ความหวัง มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตและสังคม ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้ว