กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยชั้นเรียน

6 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยชั้นเรียน  ให้แก่คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นวิทยากร ในการพัฒนา โดยการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ ที่มีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือจากคณาจารย์เป็นอย่างดี