ให้บริการวิชาการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ

25 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ให้บริการวิชาการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ แก่อาจารย์ จรินรัตน์ วรวงค์พิทักษ์ และ อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนาถาวร คณะวิทยาการจัดการ