อบรมปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาความสำคัญและแนวทางการทำผลงานวิชาการ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาความสำคัญและแนวทางการทำผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 25 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นวิทยากร ในการพัฒนาคณาจารย์ ด้านการทำผลงานวิชาการ