ให้บริการด้านวิชาการ

26 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 26 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการแก่อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษาอิสลาม ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ