ให้บริการด้านวิชาการ

30 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงาน เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านบือมัง