การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

7 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

วันนี้ 07 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับอาจารย์จรินรัตน์ วรวงศพิทักษ์ และพนักงานสายสนับสนุน นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ