การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

August 6, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น กับนางสาวอะห์ลาม เจะเตะ และ นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ