การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

August 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับ อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์