ให้บริการด้านวิชาการ

August 2, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับ อาจารย์สุนีย์ เครานวล