อบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะไก่สาวพราวเสน่ห์

15 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒและตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ 2563

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะไก่สาวพราวเสน่ห์ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา โดยมีท่านศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน