การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

June 10, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น กับนาย ธนภัทร นาคิน  ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ