การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

June 10, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

มื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับอาจารย์สัสดี กำแพง และอาจารย์ปิยะดา มณีนิล น ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ