การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

June 10, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับอาจารย์วรากร แซ่พุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ