การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

May 28, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับอาจารย์คเณศ รัตนวิไล  ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ