การทำผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

May 28, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม/ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กับอาจารย์สุรัสวดี  นราพงษ์เกษม